Reklamačný poriadok


 

Predávajúci: Imrich Magáth – Autofólie DTI, Zbehy č.222, 95142 Zbehy

IČO: 33 70 96 29 DIČ: 10 20 40 28 89 IČ DPH: SK 10 20 40 28 89

zápis v registri: Živn. List, ev.č. 2646/1994 vydal Obv.úrad.Nitra, č.živn.reg. 403-9267.

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v mieste sídla firmy, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:

názov a adresa :Imrich Magáth – Autofólie DTI, Zbehy č.222, 95142 Zbehy

reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Imrich Magáth, majiteľ, tel:0905 266 410

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

Pod pojmom nevhodné zaobchádzanie sa rozumie mechanické, alebo chemické poškodenie, alebo násilné zničenie tovaru a služby, spôsobené úmyselne, alebo neúmyselne.

Pod pojmom používané na iný účel sa rozumie, ak boli tovar alebo služba použité na iný účel, než na aký sú určené, tiež ak boli použité protizákonne, resp. v rozpore s vyhláškou alebo nariadením.

Pod pojmom za iných podmienok ako sa má sa rozumie, ak boli tovar alebo služba použité v rozpore s obvyklým použitím, alebo spotrebiteľ vedel o chybe na mieste, na ktoré sa služba alebo tovar mali použiť a neoznámil to predávajúcemu vopred.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť na mieste, na ktorom sa služba alebo tovar mali použiť a toto miesto bolo poškodené ešte pred aplikáciou služby alebo tovaru.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše na novú stranu Knihy želaní a sťažností, s kópiou. Kópia listu sa vydá spotrebiteľovi. V prípade, že reklamácia nebola vybavená hneď, dolná časť kópie ostáva u predávajúceho. Po vybavení reklamácie sa zašle spotrebiteľovi za účelom oznámiť spôsob vybavenia reklamácie.do knihy evidencie reklamácií.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V Zbehoch dňa 1.januára 2007

Magáth Imrich - majiteľ


© 2022 Autofólie-DTI. All Rights Reserved. Powered by Pepax Consulting LLC